Gratis verzending v.a. € 45,-
Nu besteld, direct verzonden!

Algemene Voorwaarden


Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen geplaatst bij Brixters B.V. via een van haar webshops.

1.0 Definities

1.1 De koper of afnemer: als koper wordt beschouwd, ieder die een bestelling plaatst bij Fitplein.nl en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden die betrekking hebben op het Nederlands recht en deze website.

1.2 De verkoper: Brixters B.V. handelend onder de naam: optimaalwater.nl

Vestigings- & bezoekadres:
Herenweg 15
3602AM Maarssen

KvK-nummer: 24397024
BTW-identificatienummer: NL8159.96.767.B01

2.0 Betrekking voorwaarden

2.1 Ieder die een order plaatst bij optimaalwater.nl

3.0 Prijzen

3.1 Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW. En exclusief vervoerskosten. In geval van offertes voor zakelijke klanten, zijn de prijzen exclusief BTW

3.2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.3 De door optimaalwater.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

4.0 Annuleringen

4.1 Indien de koper een bestelling of gedeelte annuleert, is deze aansprakelijk voor gemaakte kosten (opslag, voorbereiding inkoop extra artikelen als dozen etc.) en eventuele andere kosten welke gemaakt zijn voor deze order als tevens een vergoeding voor winstderving en eventuele andere schade voortvloeiend uit de annulering.

5.0 Levering

5.1 Fitplein.nl probeert uw bestelling zo spoedig mogelijk te verzenden, mits alle artikelen voldoende op voorraad zijn. Anders wordt u geïnformeerd wanneer u de zending kan verwachten.

5.2 Afhankelijk van uw bestelling kan ook tot deelzending worden overgegaan. Hiervoor is het nodig contact op te nemen met onze servicedesk.

5.3 Wij verzoeken u de bestelling na levering direct te controleren. Bij problemen dient u ons binnen 5 werkdagen op de hoogte te brengen.

5.4 Fitplein.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen waarop optimaalwater.nl geen invloed kan uitoefenen. Waaronder maar niet beperkt tot schade tijdens bezorging en vervoer van producten.

5.5 Alle genoemde levertijden zijn slechts indicatief en er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend, nog schadevergoeding voor worden geëist.

5.6 een deellevering kan geen reden zijn voor een totale annulering van de volledige order.

6.0 Betalingen

6.1 Bij reserveringen van partijen of verzendacties kan vooruitbetaling van u verlangd worden.

6.2 Fitplein.nl biedt verschillende manieren van betaling aan via de website, waaronder maar niet beperkt tot iDEAL en overboeking.

6.3 Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden (als er op factuur basis is geleverd).

6.4 Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

6.5 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien de afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval de afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

6.6 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en inclusief andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.

7.0 Eigendomsbehoud

7.1 Geleverde goederen blijven eigendom van optimaalwater.nl tot het moment waarop de goederen in zijn geheel zijn voldaan aan optimaalwater.nl.

8.0 Aansprakelijkheid

8.1 Fitplein.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door gebruik van verkochte producten.

8.2 Fitplein.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor transport problemen, verlies of schade door verzending.

8.3 Bij verlies door transport laat optimaalwater.nl altijd een onderzoek instellen.

8.4 optimaalwater.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheid van de koper of diens onderneming.

9.0 Opschorting en ontbinding

9.1 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enig andere met optimaalwater.nl gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft optimaalwater.nl het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te harer keuze zonder dat Fitplein.nl tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

In deze gevallen is elke vordering welke optimaalwater.nl ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

×